Regulations and guidelines

sandogh

عنوان فایل

دانلود

اساسنامه صندوق

دانلود

نظام نامه ارزی

دانلود

فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

دانلود

نظام نامه ریالی

دانلود

فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی

دانلود

BMI_LOGO copyبانک ملی ایران

عنوان فایل

دانلود

مراحل عمومی بررسی طرح در بانک ها

دانلود

عوامل اساسی در تعیین حد مجاز اعتباری متقاضیان

دانلود

انواع وثایق و تضمینات

دانلود

چک لیست مدارک موردنظر جهت بررسی درخواست ایجاد طرح جدید

دانلود

چک لیست مدارک موردنظر جهت بررسی درخواست توسعه طرح های موجود

دانلود

ضمانتنامه

دانلود

چك ليست مدارك مورد نياز جهت بررسي طرحهاي گردشگري

دانلود

maliati

عنوان فایل

دانلود

اصلاح قانون مالیات های مستقیم ( مصوب 31-04-1394)

دانلود

قانون مالیات بر ارزش افزوده

دانلود

r_8_150405124257 copyگزیده ی ضوابط و مقررات محیط زیست در خصوص استقرار صنایع پیرامون مراکز مسکونی

صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسائل زیست محیطی در رده های 1 تا 6 تقسیم بندی می شوند.

رده 1 : واحدهای این رده مجاز می باشند تا در کاربری های صنعتی، کارگاهی و یا تجاری داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده های مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

رده های 2 و 3 : واحدهای این رده مجازند در شهرک ها و نواحی صنعتی و مکان های صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها به شرح جدول شماره یک استقرار یابند.

رده های 4 و 5 و 6 : واحدهای این رده مجازند در شهرک ها و نواحی صنعتی و یا مکان های صنعتی مصوب تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری ها بشرح جدول شماره 1 استقرار یابند.

طبقه بندی و تعیین رده های واحدهای صنعتی و تولیدی

orderName of The ProjectFixed Investment Cost Working Capitaldetails
1آهن اسفنجی15 درصد---file_19w5yq80sesggqa copy
2: White cement production plan 62,177,819 $914,186 $file_19w5yq80sesggqa copy
3کاشی و سرامیک16درصد---file_19w5yq80sesggqa copy
4تایرخودرو رادیال 17 درصد---file_19w5yq80sesggqa copy
5ریسندگی و بافندگی و تکمیل انواع پارچه20 درصد---file_19w5yq80sesggqa copy
6نخ پلی استر استرچ شده15 درصد---file_19w5yq80sesggqa copy
7Gas Pipe Project503,094 $ 54,061$ file_19w5yq80sesggqa-copy copy
8Feasibility study for Men's clothing 468,679 $58,722 $file_19w5yq80sesggqa copy
9production of EPDM 1522319.649 $10112993.22 $file_19w5yq80sesggqa copy
10: production of sulfuric acid912216.0223 $183937.8238 $file_19w5yq80sesggqa copy
11production of Phosphoric acid 15668493.42 $5395443.072 $file_19w5yq80sesggqa copy
12Manufacture of polyester fibers from waste PET2,758,331 $575,465$file_19w5yq80sesggqa copy
13Clay brick production5,099,841 $60,084 $file_19w5yq80sesggqa copy
14Production of refractory bricks3,785,847 $178,166 $ file_19w5yq80sesggqa copy
15Lime production2,005,978 $ 68,520 $ file_19w5yq80sesggqa copy
16Ice cream based on milk and fruit concentrates1,747,172 $ 638,406 $ file_19w5yq80sesggqa copy
17Propylen production from natural gas363,614,207 $6,510,847 $file_19w5yq80sesggqa copy
18Polymer production plant starch and wheat1,913,677 $112,860 $file_19w5yq80sesggqa copy
19Car tire production plan103,133,422 $15,367,675 $file_19w5yq80sesggqa copy
20Leather production in a natural way2,743,191 $ 459,114 $ file_19w5yq80sesggqa copy
21Production of urea-formaldehyde glue1,377,374 $48,425 $ file_19w5yq80sesggqa copy
22Unsaturated polyester resin production plan 1,307,020 $106,739 $file_19w5yq80sesggqa copy
23production of plastic valves 600836.9868 $66560.38262 $file_19w5yq80sesggqa copy
24Production of Glass with nanotechnology3,333,140 $ 512,980 $ file_19w5yq80sesggqa copy
25Production of aluminum cans 4,770,759 $1,194,965 $ file_19w5yq80sesggqa copy
26Production of bitumen (bitumen)879,235 $ 240,833 $ file_19w5yq80sesggqa copy
27Production of gypsum building 1,470,908 $58,629 $file_19w5yq80sesggqa copy
28Lightweight Cement (ACC) 8,916,135 $ 146,273 $ file_19w5yq80sesggqa copy
29طرح کاهش تلفات آب شرب -------file_19w5yq80sesggqa copy
30product the bread587,618 $ 41,916 $ file_19w5yq80sesggqa copy

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.